انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران
IRAN LEAD & ZINC INDUSTRIES & MINES ASSOCIATION  |  ILZIMA IRAN LEAD & ZINC INDUSTRIES & MINES ASSOCIATION  |  ILZIMA
اخبار جدید
   
bullet معاونت برنامه ریزی استانداری استان زنجان : پرسشنامه ی طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی کشور سال 1394
bullet اتاق ایران : فراخوان مربوط به ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرد و ارتقای نظام مالی کشور
bullet اولین همایش ایران و اروپا با محوریت تجارت و سرمایه گذاری در روزهای 1و2 مرداد ماه سال جاری
bullet فراخوان نشست پرسش و پاسخ طراحی اعتبار اسنادی با توجه به مفاد قرارداد فروش